غذای منجمد

ما محصولات مورد نظر شما را تامین کرده و در صورت تمایل آنها را
برای شما در انبارهای منفی ۴۰ درجه سانتیگراد ذخیره می کنیم.

گوشت

فراورده های دریایی

مرغ

فراورده های لبنی

تخم مرغ

میوه ها و سبزیجات

کنسانتره های آب میوه