فراورده های لبنی

ما محصولات مورد نظر شما را تامین کرده و در صورت تمایل آنها را
برای شما در انبارهای منفی ۴۰ درجه سانتیگراد ذخیره می کنیم.

شیرخشک پاکت کرافت ۲۰ – ۲۵ کیلوگرمی

o شیر خشک بدون چربی کم حرارت یا حرارت متوسط

o چربی شیر

o شیر خشک کامل

o شیر خشک فوری

o شیر خشک فوری بدون چربی

o شیر خشک فوری اسکیم

خامه

پنیر

ماست

کفیر

کره کارتن ۲۰ – ۲۵ کیلوگرمی

o کره لاکتیک بدون نمک

o کره خامه ای شیرین بدون نمک

o کره خامه ای

دوغ

پنیر لبنه