حبوبات

برنج

کالروز

ژوپیتر بنگالی

ذرت

راپان روسی

باسماتی

یاسمین

گروسکی

بالدو

عثمانجیک

عدس قرمز

توپ دانه (فوتبالی)

برگی

پوسته ای

عدس سبز

فرآوری شده

(ریچلا, استون, استون)

نخود

اسپانیایی کابولی ترک

اسپانیایی کابولی کانادا

اسپانیایی کابولی ایران

ترک سفید

مکزیک سفید

هندی سفید

روسی

لپه

باقالی

با پوست

مغز

نخود فرنگی

سبز زرد

زرد خرد شده

لوبیا چشم بلبلی

لوبیا قرمز

گیلاسی

دراز (نیزه ای)

دانه متوسط

لوبیا

لوبیای بزرگ آمریکای شمالی کانادا

خروس آرژانتینی

ژاپنیکا

لوبیا نخود فرنگی

شکر

درماسون ترک

بوته ای

شلتوک

بالدو

یونانی

آمریکایی (دانه دراز)

کالروز

ژوپیتر بنگالی

عثمانجیک

راپان روسی