خدمات بیمه

خدمات بیمه

بیمه یک سیستم انتقال ریسک است که در آن مبلغی که از طریق
پرداخت مقدار مشخصی پول توسط افرادی که با همان نوع خطر روبرو
هستند جمع آوری می شود, فقط برای جبران خسارات کسانی است که
در نتیجه به وقوع پیوستن آن خطر متحمل ضرر شده اند. به لطف این
سیستم, اشخاص از طریق حق بیمه ای که با مبالغی اندک پرداخت کرده
اند, ضررهای قابل حساب با پول را که ممکن است به دلیل خطرهای
احتمالی متحمل شوند را به اشتراک می گذارند. عملکرد اصلی بیمه این
است که ضرر را از نظر اقتصادی کم اهمیت سازد. اشخاص ضررهایی
را که به تنهایی قادر به پرداخت آن نیستند, از طریق یک سازمان تقسیم
می کنند.

ما به عنوان هاکان لجستیک, در تمام فعالیت های حمل و نقل خود به
شما خدمات بیمه ارائه داده و پیگیر آن می باشیم.

• بیمه حمل و نقل کالا

o حمل و نقل داخلی

o حمل و نقل در صادرات

o حمل و نقل در واردات

• فعالیت های بیمه فریت فورواردر

• CMR (بیمه مسئولیت بین المللی حمل و نقل جاده ای)