انبارهای سردخانه ای

در فضای انبار سردخانه ای ۶,۵۰۰ متر مربعی ما, یک سیستم قفسه
بندی شده به مساحت ۲,۲۰۰ متر مربع وجود دارد که متشکل از ۱۰ اتاق
متعادل با قابلیت کاهش دما تا ۴۰ درجه بوده که – ۲۵۰ متر مربع از آن
به عنوان سردخانه غیر گمرکی آزاد استفاده می شود. در سردخانه های
ما, ریچتراک هایی با قابلیت بالابری تا ارتفاع دسترسی ۱۰ متری, به
طور فعال کار می کنند.

ما با اتاق های گمرکی دارای سیستم سردخانه دو مداره با ظرفیت
پالتهایی به اندازه ۸۵ تا ۴۷۲ متر مربع ۱۰ عداد , ۱۶۰ ۴۶۸ و
۱۰۰۸ عداد خدمات ارائه می دهیم.

نظارت بر دما با دستگاه های اندازه گیری کالیبره شده , خدمات بهداشتی
و نگهداری و حمل و نقل و غیره

سطح دما:

خنکی ( ° C۸+ / +۴C )

سرما ( °C+۴ / °C۰ )

انجماد ( -۴۰ °C / -۱۸ °C)

محیط (+C۱۸° )