مکان های ذخیره سازی کانتینری

با پیشرفته ترین پارکورماشین آلات و کادر اپراتور مجرب, روند تحویل
دادن و تحویل گرفتن کانتینر ما به جایگاه تعیین کننده استانداردهای این
بخش رسیده است.

خدمات ذخیره سازی کانتینر در انبار های گمرکی ارائه می شود. مکان
های ذخیره سازی به طور مداوم توسط سیستم دوربین مدار بسته کنترل
می شوند. استانداردهای روشنایی و ایمنی در این مکان ها ارتقا داده شده
است .