مکان کانتینر یخچالی

در مکانی با ظرفیت توانایی خدمات رسانی اتصال برق و نظارت بر
دمای داخلی ۱۵۰ واحد کانتینر یخچالی, اپراتورهای مجرب ما ۲۴
ساعته به طور مداوم دمای داخلی و کارکرد آنها رصد می کنند.