انبارهای اختصاصی

انبار خصوصی هاکان C

این انبار که دارای مساحت کل ۱۳۰۰۰ مترمربع است متشکل از
۶۵۰۰ مترمربع فضای مسقف بوده که شامل یک سردخانه ۱۵۰۰
مترمربعی می باشد. در تأسیسات ما با ظرفیت غربالگری و بسته بندی
روزانه ۳۰۰ تن حبوبات با استفاده از آخرین فن آوری ها تولید صورت
می گیرد.

علاوه بر تولیدات خودمان , با توجه به تقاضاهای دریافتی, در زمینه
تولید سفارشی و هندلینگ نیز فعالیت می کنیم.