انبارهای غیر گمرکی

انبار ملی آزاد هاکان ۳

از نظر موقیعت مکانی در ورودی بزرگراه مرسین واقع شده است و با
مرکز استان ۳ کیلومتر و با بندر مرسین نیز ۱.۵ کیلومتر فاصله دارد.

مساحت آن در کل ۹۳۰۰ مترمربع بوده که شامل ۴۳۰۰ مترمربع
فضای مسقف, ۲۴۰۰ مترمربع فضای سایبانی و ۲۶۰۰ مترمربع
فضای انبار آزاد می باشد.

در انبارهای مسقف ۸ رمپ برقی وجود دارد.